Regulamin konkursu "WYGRAJ Babolat Pure Drive 2021"

REGULAMIN KONKURSU

wygraj BABOLAT PURE DRIVE 2021

 1. ORGANIZATOR, FUNDATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „WYGRAJ Babolat Pure Drive 2021” jest Amazing spółka cywilna z siedzibą w Otwocku, Olszowa 15a, 05-400 Otwock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5322053105, zwanym dalej ,,Organizatorem’’.

1.2. Fundatorem nagród jest Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha, ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin, zwanym dalej ,,Fundatorem’’.

1.3 Konkurs trwać będzie od 09.09.2020 r. do 31.10.2020 r., w ramach konkursu uczestnicy mogą wygrać nagrody wymienione w punkcie 3.1. niniejszego regulaminu

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie fanpage Amazing.pl Tennis Shop oraz stworzenie zdjęcia z kortu tenisowego z rakietą Babolat Pure Drive 2020 oraz opublikowaniem go na własnym profilu Facebook lub Instagram wraz z opisem swoich pierwszych wrażeń z gry powyższą rakietą dodając tagi #UnleashYourPower #PureDrive #AmazingTennisShop do dnia 31.10.2020 r.

2.4. Rakiety Babolat Pure Drive 2021 do celów konkursowych można wypożyczać ze sklepu stacjonarnego Amazing Tennis Pro Shop. Dopuszczalny czas wypożyczenia rakiety to jeden trening (1-2 godziny). W przypadku wydłużenia czasu wypożyczenia powyżej jednego treningu Uczestnik nie może brać udziału w powyższym konkursie.

2.5. Uczestnik, przystępując do Konkursu i zgłaszając Pracę konkursową, oświadcza, że:

 1. a) jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej;
 2. b) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
 3. c) praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych praw majątkowych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 4. d) praca konkursowa nie była wcześniej publikowana;
 5. e) w przypadku Zwycięzcy wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, imienia, nazwiska dla celów Konkursu.

2.6. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, znaków towarowych).

2.7. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia takiej Pracy Konkursowej.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 1. NAGRODY W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie są:
- jedna (1) rakieta tenisowa Babolat Pure Drive 2021 300 g.
- dwa (2) naciągi tenisowe Babolat RPM Power Blue 12 m.

3.2. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród.

3.3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

3.4. Jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę.

3.5. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny

 1. WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU

4.1. Do dnia 6.11.2020 r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora i Fundatora wyłoni trzech (3) Laureatów Konkursu, spośród Uczestników, którzy wzięli w Konkursie udział. Laureaci zostaną nagrodzeni nagrodami opisanym w punkcie 3.1.

4.2. Wybór Laureatów Konkursu będzie się odbywał na zasadzie oceny nadesłanych odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe.

4.3. Oceniając nadesłane na Konkurs odpowiedzi, komisja konkursowa będzie kierowała się kreatywnością uczestników konkursu oraz spełnieniem wszystkich niezbędnych wymogów dotyczących opisanych w trzech punktach w poście na Facebook i Instagram

4.4. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do opublikowania zwycięskich odpowiedzi konkursowych na prowadzonych przez siebie stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 6.11.2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na fanpage Amazing Tennis Shop pod adresem https://www.facebook.com/amazingsklep

5.2. Organizator podejmie próbę kontaktu ze zwycięzcami poprzez wiadomości prywatne na platformie Messenger. W razie braku możliwości kontaktu (ograniczenia prywatności zwycięzcy), zwycięzca sam powinien zgłosić się do Organizatora w terminie do 13.11.2020 r.

5.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 13.11. 2020 r. wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie informacji o wygranej, zawierającej dane adresowe Uczestnika.

5.4. Nagrody rzeczowe zostaną rozesłane przez Organizatora na adres na terenie Polski podany przez Laureata konkursu do dnia 30.11.2020 r.,

5.5. Jeśli Laureat nie odbierze przesyłki z przyznaną nagrodą po dwukrotnej próbie jej dostarczenia, nagroda zostanie przeznaczona dla osób, które zgodnie z decyzją komisji konkursowej zajęły kolejne miejsca w Konkursie.

5.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Laureatowi nagrody.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

5.8. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na profilach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora i Fundatora.

5.9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Uczestnicy mają prawa wglądu do danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz żądania ich usunięcia. Usunięcie danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie przed zakończeniem Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, realizacji Konkursu, otrzymania nagród czy rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora lub w innej dowolnej formie.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na fanpage Organizatora  https://amazing.pl/Regulamin-konkursu-WYGRAJ-Babolat-Pure-Drive-2021

7.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany zostaną opublikowane ze stosownym wyprzedzeniem i zaczną obowiązywać od chwili ich publikacji. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium