• Zakres  399 zł - 1000 zł

  • Zakres  230 g - 320 g

rakiety seniorskie