• Zakres  399 zł - 539 zł

  • Zakres  265 g - 320 g

rakiety seniorskie