• Zakres  152 zł - 1069 zł

  • Zakres  260 g - 341 g

rakiety seniorskie