• Zakres  149 zł - 1069 zł

  • Zakres  260 g - 339 g

rakiety seniorskie